Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Garwolin

Zadania

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Garwolinie

UWAGA! Od 3 września 2018 r. siedziba Poradni mieści się na ulicy Warszawskiej 3 (dawna siedziba Wydziału Komunikacji)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest publiczną placówką oświatową działającą na terenie powiatu garwolińskiego, prowadzoną przez Powiat Garwoliński.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców, prawnych opiekunów, pełnoletnich uczniów. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.


I.

Zadania poradni:

 1. diagnozowanie dzieci i młodzieży;
  • diagnoza określająca indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży,
  • wyjaśnienie mechanizmów ich funkcjonowania w kontekście zgłaszanego problemu,
  • wskazanie sposobu rozwiązania tego problemu.

   
 2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • terapia dzieci młodzieży oraz ich rodzin,
  • wspieranie dzieci i młodzieży wymagającej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  • pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  • udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb i możliwości swoich dzieci,
  • udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

   
 3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
  • udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży (w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej),
  • udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów, w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
  • współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu pomocy oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • współpraca z przedszkolem, szkołą lub placówką, na pisemny wniosek jej dyrektora lub rodzica dziecka niepełnosprawnego / pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich do potrzeb dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki,
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
  • udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi merytorycznego wsparcia nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.

   
 4. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.*
  • zaplanowanie i przeprowadzenie działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
   • a) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty,
   • b) wymagań, których spełnianie badane jest w procesie ewaluacji zewnętrznej,
   • c) realizacji podstaw programowych,
   • d) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży,
   • e) indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
   • f) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianów i egzaminów oraz w zakresie potrzeb z nich wynikających,
   • g) potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

Uwaga: *Procesowe wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek jest obowiązkowym zadaniem poradni od 1 stycznia 2016r. Do 31 grudnia 2015r. poradnia może to zadanie realizować.


II.

 1. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
   
 2. Poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
   
 3. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Garwolinie zgodnie z porozumieniem nr MEN/2017/DWKI/1609 z dnia 22 listopada 2017r. zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Garwolińskim realizuje zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu garwolińskiego, określonych w artykule 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczych (D. U. z 2017, poz. 1712), oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).


Kreator stron internetowych: INVITO.pl