www.pppgarwolin.invito.pl

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Garwolin

Zadania

Szanowni Państwo,
informujemy, że od 4 maja 2020 r. Poradnia wznawia działalność w zakresie wydania stosownych opinii i orzeczeń niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży odpowiedniego do ich potrzeb.  Ze względu na obowiązujący stan epidemii w pierwszej kolejności zaproponujemy wizyty diagnostyczne w sprawach pilnych.

W celu uzyskania informacji lub złożenia wniosków, odbioru dokumentów (opinii i orzeczeń) prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
w godzinach 7.30:-15:30,
tel. 25/684-37-89
mail: poradniagarwolin@poczta.onet.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Garwolinie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest publiczną placówką oświatową działającą na terenie powiatu garwolińskiego, prowadzoną przez Powiat Garwoliński.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców, prawnych opiekunów, pełnoletnich uczniów. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.


Zadania poradni:

I.

 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży;
  • diagnoza określająca indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży,
  • wyjaśnienie mechanizmów ich funkcjonowania w kontekście zgłaszanego problemu,
  • wskazanie sposobu rozwiązania tego problemu.

   
 2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • terapia dzieci młodzieży oraz ich rodzin,
  • wspieranie dzieci i młodzieży wymagającej pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
  • pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  • udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb i możliwości swoich dzieci,
  • udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

   
 3. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
  • udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży (w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej),
  • udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów, w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
  • współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu pomocy oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • współpraca z przedszkolem, szkołą lub placówką, na pisemny wniosek jej dyrektora lub rodzica dziecka niepełnosprawnego / pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich do potrzeb dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki,
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
  • udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi merytorycznego wsparcia nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.

   
 4. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.*
  • zaplanowanie i przeprowadzenie działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
   • a) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty,
   • b) wymagań, których spełnianie badane jest w procesie ewaluacji zewnętrznej,
   • c) realizacji podstaw programowych,
   • d) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży,
   • e) indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
   • f) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianów i egzaminów oraz w zakresie potrzeb z nich wynikających,
   • g) potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

Uwaga: *Procesowe wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek jest obowiązkowym zadaniem poradni od 1 stycznia 2016r.


II.

 1. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
   
 2. Poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
   
 3. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Garwolinie zgodnie z porozumieniem nr MEN/2017/DWKI/1609 z dnia 22 listopada 2017r. zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Garwolińskim realizuje zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu garwolińskiego, określonych w artykule 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczych (D. U. z 2017, poz. 1712), oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).


Strony internetowe: INVITO.pl